Meer dan 130 maatregelen voor een LGBTQI+ Friendly België

De ministerraad heeft het federaal actieplan ‘Voor een LGBTQI+ Friendly België’ aangenomen, onder leiding van de Staatssecretaris Sarah Schlitz in samenwerking met 9 andere regeringsleden: Frank Vandenbroucke, Vincent Van Quickenborne, Pierre-Yves Dermagne, Annelies Verlinden, Sophie Wilmès, Meryame Kitir, Petra de Sutter, Georges Gilkinet en Sammy Mahdi.

In totaal werden 133 maatregelen in verschillende federale beleidsdomeinen goedgekeurd om de rechten voor lesbische, biseksuele, homoseksuele, transgender, queer en intersekse burgers te versterken.

Hier enkele voorbeelden:

Voor de toegang tot passende en respectvolle gezondheidszorg

LGBTQI+-personen ervaren verschillende obstakels in hun zoektocht naar medische hulp en dit om meerdere redenen: de angst om hun genderidentiteit, seksuele oriëntatie of seksekenmerken te (moeten) onthullen, een gebrek aan kennis bij de zorgverleners met betrekking tot hun specifieke realiteit of door de te grote aanwezigheid in het medisch milieu van zowel expliciete als impliciete vormen LGBTQI+-fobie.

Enkele voorbeelden van maatregelen die de gezondheidszorg inclusiever moeten maken:

 • Verhogen van het aantal opleidingen voor het zorgpersoneel;
 •  Rekening houden met de genderidentiteit bij het opstellen van nieuwe koninklijke besluiten;
 • De administratie voor de terugbetaling van routinezorg voor transgender en intersekse personen vergemakkelijken: een onderzoek naar de problematiek en een tijdelijke oplossing door het opstellen van een omzendbrief;
 • De stigmatisatie van HIV-transmissie bestrijden.

Voor het aanpassen van de wetgeving om de huidige tekortkomingen te verhelpen België beschikt over een van de beste wettelijke kaders van de wereld met betrekking tot LGBTQI+-rechten. Toch blijven er enkele grote wetswijzigingen door te voeren die een absolute gelijkheid moeten bewerkstelligen:

 • Inzetten op het verbod van conversiepraktijken;
 • Wetgeving aannemen over het verbod op genitale verminking van minderjarige intersekse personen;
 • De transwetgeving aanpassen aan de eisen van het Grondwettelijk Hof.

Voor het verhogen van veiligheid

53% van de trans personen geeft aan het slachtoffer te zijn geworden van geweld in de publieke ruimte. Het doel is om de strijd tegen haatmisdrijven en haatspraak ten opzichte van LGBTQI+-personen te verbeteren en effectiever te maken. Het actieplan voorziet in verschillende maatregelen om de lacunes op dit gebied te verhelpen.

 • Verbeteren van de registratie van haatmisdrijven en haatspraak:
 • Organiseren van opleidings- en monitoringsdagen voor referentie politieagenten;
 • Elimineren van de ongelijkheid bij de vervolging van verschillende soorten haatmisdrijven;
 • Verbeteren van de opleiding van het personeel van Fedasil, CGVS, en vreemdelingenzaken;
 • Aandacht besteden aan het LGBTQI+-aspect in opleidingen van de arbeidsinspectie.

Kennis verdiepen

Onderzoek naar vragen gelinkt aan het LGBTQI+-zijn leidde de laatste jaren tot een enorme groei aan kennis, maar deze kennis kan nog verdiept worden. De diversiteit binnen de gemeenschap veronderstelt specifieke werkzaamheden, uit te voeren per doelgroep en per domein. De geschiedenis van de LGBTQI+-beweging is slecht gekend en slecht bewaard.  Het actieplan zal zich hier dan ook aandacht aan besteden.

Beroepsbeoefenaars opleiden en strijden tegen discriminatie

Er zijn opleidingen voorzien die zich richten tot personeel dat in contact komt met leden van de LGBTQI+-gemeenschap en dit in talrijke domeinen: Fedasil, CGRA, Dienst Vreemdelingenzaken,diensten die zich inzetten voor het recht op werk, politie, NMBS, Infrabel, HR Rail, …

Voor de ondersteuning van het maatschappelijke middenveld

Het LGBTQI+-middenveld speelt een leidende rol bij het verdedigen en opeisen van de rechten van de betrokken personen, maar ook bij het monitoren, begeleiden en doorverwijzen van deze groepen naar de juiste diensten. Belgische organisaties spelen ook een belangrijke rol op internationaal niveau. Zij voeren hun werkzaamheden en lobbywerk in het kader van het algemeen belang en dit werk uitgevoerd door de organisaties verdient het om gefinancierd en bestendigd te worden. Het maatschappelijk middenveld moet onafhankelijk zijn en naar waarde worden geschat, en de overheidsdiensten moeten worden versterkt.

 • De budgetten van het Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen verhogen met extra functies die specifiek gewijd zijn aan trans* en inter* kwesties,
 • Unia versterken, het federale netwerk BeProud...
 • De LGBTQI+-koepels van het land voor het eerst structureel financieren op federaal niveau
 • Financieren van de grootste projectoproepen ooit rond gender- en LGBTQI+-thema's.

Alexander de Croo, Eerste Minister: Liefde is liefde. België is altijd een pionier geweest op het vlak van LGBTIQ+ rechten. Bijna 20 jaar geleden voerden we het homohuwelijk in. En ook op andere vlakken lopen we voorop. Die openheid is diep ingebed in onze samenleving. Toch blijft er nog heel wat werk. Daar zetten we met de hele federale regering graag onze schouders onder met dit actieplan. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele voorkeur of

gender-identiteit.

Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: Achter het Belgische imago van een voorvechter te zijn voor LGBTQI+ rechten, schuilt nog steeds een realiteit van discriminatie, geweld en moeilijkheden voor deze mensen, zeker als zij daarboven tot een sowieso al kwetsbare groep behoren. Met deze verschillende maatregelen neemt de regering haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen LGBTQI+-fobie en zet zij stappen in de richting van een meer gelijke en rechtvaardige samenleving, waar de grondrechten van LGBTQI+ personen worden gerespecteerd. Voor het eerst is het maatschappelijk middenveld geraadpleegd over de selectie en ontwikkeling van deze maatregelen. Wij hebben allen een rol te spelen in deze strijd tegen uitsluiting en discriminatie. Het is niet genoeg om tolerant te staan tegenover LGBTQI+-mensen, we moeten hun rechten actief verdedigen.

Petra De Sutter, Minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken: Dit zijn 130 maatregelen om haat of discriminatie aan te pakken. Iedereen kent iemand uit de LGBTQI+gemeenschap: een zoon, een tante, ouder, een goede vriendin. Velen kunnen niet zichzelf zijn op het werk of werden al het mikpunt van discriminatie of regelrechte haat: dit federale plan zorgt ervoor dat politie of justitie dit soort zaken beter opvolgt en de werkvloer meer inclusief wordt. In die zin ben ik ook heel tevreden dat de federale regering extra geld uittrekt om Unia te versterken in de strijd tegen LGBTQI+haatcriminaliteit.

Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Ook in de gezondheidszorg willen we alle obstakels die gerelateerd zijn aan de gender van de patiënten wegwerken. Zo hebben we de verhoging tegemoetkoming voor contraceptiva reeds aangepast zodat ook transmannen recht kunnen blijven hebben op hun tegemoetkoming. Ook andere regelgeving zullen we aanpassen waar dit nodig is zodat het administratief wijzigen van geslacht niet meteen ook betekent dat je rechten verliest. Anderzijds zullen we ook inzetten op deskundigheidsbevordering van onze zorgverleners omtrent alle gerelateerde thema’s aan lgbtqi+. Naar de specifieke groep van sekswerkers kiezen we voor het financieren van zeer laagdrempelige zorgcentra die in nauw contact staan met deze doelgroep.

Pierre-Yves Dermagne, Minister van Werkgelegenheid: “Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat LGBTQI+-mensen ook sterk te lijden hebben onder discriminatie op de arbeidsmarkt. Naast de algemene instrumenten moeten we de belangrijkste actoren, zoals preventieadviseurs of sociale inspecteurs, bewuster blijven maken, zodat slachtoffers de meest geschikte respons krijgen."

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: "Te veel mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap worden nog steeds geconfronteerd met discriminatie en geweld in verband met hun genderidentiteit en seksualiteit. Onaanvaardbaar gedrag dat niet thuishoort in de maatschappij, te beginnen bij ons openbaar vervoer. Het personeel van de NMBS, Infrabel en HR Rail zal worden opgeleid en bewust gemaakt van de problematiek rond inclusie, het afbreken van vooroordelen en het aannemen van taal en gedrag dat respectvol is voor iedereen. LGBTQI+ personen zullen ook hun rechtmatige plaats vinden in de sociale voorstellingen die door de spoorwegen via al hun communicatie worden uitgedragen.”

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken : De politie heeft de laatste jaren de weg naar meer diversiteit ingeslagen. Zo teken ik, samen met de Federale en de Lokale Politie, een protocol met Rainbow Cops. Deze vereniging bevordert zowel intern als extern diversiteit binnen de politie. Het protocol zal verder bijdragen tot een solidaire, open en respectvolle politie. Toch is er steeds ruimte voor verbetering. Het actieplan LGBTQI+ Friendly legt de nadruk op de opleiding van politiemensen, zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid: Iedereen moet de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen zijn. Wie dan ook, waar dan ook. Wees trots op wie je bent. Met het actieplan voor een LGBTQI+ Friendly België versterken we de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap en maken we duidelijk dat we discriminatie nooit zullen aanvaarden. Die strijd moeten we elke dag opnieuw voeren om het welzijn van onze jonge LGBTQI’ers te beschermen en hun vrijheid te garanderen.

Ook interessant

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

06 mei 2024

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof kri...

Sociaal internetaanbod gelanceerd

01 mrt 2024

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) voert vanaf 1 maart een sociaal internetaanbod in vo...

De Sutter: ‘Al miljoenen valse sms’en tegengehouden’

28 feb 2024

Minister van Telecom investeert in digitale veiligheid. ‘Sinds oktober vorig jaar hield Proximus ...

Cookies op petradesutter.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren